Dziś jest środa, 17 kwietnia 2024 roku.
Imieniny obchodzą dziś: Robert, Rudolf

ZAPYTANIE OFERTOWE

dn. 16 lis 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn. „Konserwacja i renowacja ołtarza głównego pw. Św. Józefa Z Dzieciątkiem w kościele parafialnym pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Makowiskach”


Nazwa Zamawiającego: Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Józefa Oblubieńca NMP w Makowiskach
REGON: 151398652
NIP: 5080013710
Adres: 98-330 Pajęczno, Makowska ul. Radomszczańska 56/62
Strona internetowa: www.makowiska.pl
e-mail: iparafia@op.pl
tel/fax 034 311 15 23

1. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

2. Przedmiot zamówienia:
Konserwacja i renowacja ołtarza głównego pw. Św. Józefa z Dzieciątkiem w kościele parafialnym pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Makowiskach”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej elementów polichromowanych architektury ołtarza i rzeźb. Celem i podstawową zasadą planowanych działań jest przywrócenie obiektowi pierwotnego wyglądu i integralności formy poprzez maksymalne zachowanie i wyeksponowanie oryginalnego opracowania kolorystycznego, wydobycie finezji reliefu oraz odtworzenie zatartych elementów kompozycji. Prace te powinny zostać przeprowadzone zgodnie z zatwierdzonym przez ŁWKZ „Programem na wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza głównego
w kościele parafialnym pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Makowiskach”, obejmującym
w szczególności:

1. Demontaż ołtarza oraz wykonanie szczegółowych badań obiektu
2. Dezynfekcja drewna oraz impregnacja wzmacniająca,
3. Prace stolarskie i rekonstrukcyjne zniszczonych elementów,
4. Wykonanie niezbędnych napraw konstrukcyjnych,
5. Odsłonięcie i doczyszczenie oryginalnej polichromii barwnej metodą chemiczną i mechaniczną,
6. Założenie gruntu na nowo dodane elementy,
7. Kitowanie ubytków zaprawy pod polichromię barwną,
8. Wykonanie rekonstrukcji barwnej w oparciu o odsłoniętą najstarszą i najkompletniej zachowaną warstwę,
9. Werniksowanie powierzchni malatury barwnej werniksem końcowym pozwalającym uzyskać pożądany efekt matowości.
10. Konserwacja wszystkich rzeźb znajdujących się w ołtarzu analogicznie do elementów architektonicznych i rzeźby ornamentalnej,
11. Montaż ołtarza,
12. Wykonanie powykonawczej zbiorczej dokumentacji konserwatorskiej obiektu


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na całe zamówienie.


3. Osoby upoważnione do kontaktu:
Andrzej Chrzanowski – Proboszcz Parafii, tel. kontaktowy 34 3111684
4. Termin wykonania zamówienia:
4 miesięcy od podpisania umowy

5. Termin związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2) W ofercie należy podać cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.
3) Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
4) W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.
5) Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać
z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
6) Do oferty należy dołączyć:
 aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą,
7) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
8) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.


7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1) Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej zaproszenia.
2) Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności: czynności uznanych przez Wykonawcę jako niezbędne do prawidłowego wykonania usługi przez cały okres pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, opłaty niewymienione, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
3) Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć
i odprowadzić.
4) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
5) Cena opisana w pkt 7 ppkt 1) lub pkt 7 ppkt 2) jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający.
6) Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złoty).


8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Józefa Oblubieńca NMP w Makowiskach, kancelaria lub w formie elektronicznej droga mailowa na adres iparafia@op.pl w terminie do dnia 18 grudnia 2023 r. do godz. 12:00.
2) Oferty zostaną otwarte w dniu: 18 grudnia 2023 r. o godz. 12:15 w Sali konferencyjnej,
w siedzibie Zamawiającego.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

9. Kryteria oceny ofert.
1) Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%).
2) Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

10. Zawarcie umowy:
1) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed zawarciem Umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kserokopię dowodu osobistego (dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej).


11. Wynik postępowania:
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców którzy złożyli oferty.

12. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.


Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy;
Załącznik Nr 2 – Program na wykonanie badań i prac konserwatorskich.

 

 

 

                                                                                  

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

«

ZAPYTANIE OFERTOWE

»